การออกแบบบทเรียนออนไลน์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อออกแบบบทเรียนในโปรแกรม class Start