ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประภาสิริ แหวนหล่อ

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต (สายมัธยม)

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ ๒ ชนิดของคำ