ชั้นประถมศึกษาปีที่3

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย