Study English_G3

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา เเสวงหาความรู้ในการใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา เเละสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารระดับสากลได้ด้วย เเละผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเเละการเรียนรู้ภาษาให้ถ่องแท้