ผู้สอน
นาย วินัย สุกใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

0111311 การเขียนร้อยแก้ว


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21732

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการเขียน การใช้ถ้อยคำ ประโยค การวางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า เรียงความ ความเรียง และบทความ เน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์งานเขียน