เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0111311 การเขียนร้อยแก้ว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการเขียน การใช้ถ้อยคำ ประโยค การวางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า เรียงความ ความเรียง และบทความ เน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์งานเขียน