เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

antenatal care unit

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดาพร กมลวารินทร์

Faculty of nursing , Thammasat university

ปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยและมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและการบำบัดทางการพยาบาล การป้องกันความเจ็บป่วยและภาวงะแทรกซ้อน และ การฟื้นฟูสภาพ คำนึงถึงสิทธิ ความเป็นปัจเจกบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเด็นจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง