LoveEnglish

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษและสามารถนำประโยคภาษาอังกฤษที่ง่ายๆ และใช้ได้จริงนำไปฝึกฝนให้สามารถสนทนาได้ในเบื้องต้น ประโยคที่ใช้ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งสามารถแปลคำศัพท์เพื่อเสริมความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น