เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Tense

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้เรื่องTense เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลักการใช้ โครงสร้างประโยคบอกเล่า,ปฏิเสธ และคำถามได้ โดยสามารถแบ่งเนื้อหาแบ่งออกได้เป็น 3 Tense ใหญๆ ได้ดังนี้

1. Present Tense เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. Past Tense เป็นเรื่องราวในอดีต
3. Future Tense เป็นเรื่องราวในอนาคต