ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จำนวนผู้เรียน ๕ คน

ผู้สอน ๑ คน