ฟิสิกส์คร​ูหยก

สถิรมาศ การคนซื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สอน การเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์