เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประภาพร บุสุวะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์