ฟิสิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์