ฟิสิกส์เบื้องต้น

ประภาพร บุสุวะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์