วิทยาศาสตร์พื้นฐานม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนที่สร้างขึ้น ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1