การเรียนฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย