ฟิสิกส์ ครูอาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนในรายวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนประกอบการเรียนฟิสิกส์