ฟิสิกส์ ครูอาย

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในรายวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนประกอบการเรียนฟิสิกส์