การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ By Teacher Aiw

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งงานรายวิชา Teaching Science Innovation มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ (วิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.4)