ห้องเรียน กุ๊กกิ๊ก

วิรุณรัตน์ ทิอุทิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่สร้างขึ้น เพื่อเประกอบการเรียนกายรสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนวิทยาศาสตร์