present continuous tense

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้ present continuous tense และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง