present continuous tense

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้ present continuous tense และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง