ภาษาอังกฤษ3/3

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหา เรื่องการใช้ Tense ซึ่งประกอบด้วย

Present Simple

Past Simple

Future Simple

Present Continuous

Past Continuous

Future Continuous

Present Perfect

Past Perfect

• Future Perfect

Present Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

Future Perfect Continuous