สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาปวส.2 แผนกวิชาการโรงแรม