งานครัวโรงแรม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรม