การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ทิฆัมพร สูงกลาง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา