เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู (สร้างบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชุดวรรณคดีวิจักษ์ บทที่ ๑ นิราศภูเขาทอง

โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาชาวิชาภาษาไทย