นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู (สร้างบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชุดวรรณคดีวิจักษ์ บทที่ ๑ นิราศภูเขาทอง

โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาชาวิชาภาษาไทย