ภาษาไทย 56/58

จินตนา เบ็ญมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนของกลุ่มวิชานวัตกรรม สร้างขึ้นเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้ามาทำแบบทดสอบบทเรียนวิชาภาษาไทย