เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักสถิติ 59-1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐทิตา โรจนประศาสน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยเชิงเดียว และสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ