ผู้สอน
ณัฐทิตา โรจนประศาสน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

หลักสถิติ 59-1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21809

สถานศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยเชิงเดียว และสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ