เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ (02-040-005)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบจำนวน สมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเส้น อสมการและกราฟ ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ เมทริกซ์และการประยุกต์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการนำไปใช้