M.1

ผู้สอน
Miss Wilaiwan Boontham
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
M.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2182

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

21101 ภาษาอังกฤษ                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                                           เวลา  60  ชั่วโมง  1. 5 หน่วยกิต

                ใช้ภาษา  น้ำเสียง  กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม    เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จำลอง  สถานการณ์จริงทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า  รวบรวม  ข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่างๆ  โดยปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจงง่ายๆ  ระบุหัวข้อ  ใจความสำคัญ สื่อที่ไม่เป็นความเรียง  ป้าย  สัญลักษณ์  และที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์  ฉลากสินค้า  โฆษณา  เว็บไซท์  บทสนทนา  เพลง  นิทาน บทความสั้นๆ ที่อ่านและฟัง  ในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  อาหาร  เครื่องดื่ม  การซื้อขาย  สุขภาพ  ลมฟ้าอากาศ  ออกเสียงคำ  วลี  ประโยค  บทสนทนา  บทอ่านสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง  สนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลใช้คำขอร้องให้คำแนะนำ  แสดงความต้องการ  ขอ  ตอบรับ  ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ แสดงความรูสึก  ด้วยการใช้คำศัพท์  สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  พูดและเขียน  บรรยาย สรุปใจความสำคัญ  เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน  ประสบการณ์ เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บรรยายความเป็นมาของวันสำคัญ  เทศกาล วัฒนธรรมประเพณีเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการสื่อสาร  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

 

ต1.1  ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4

ต1.2  ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4

ต1.3  ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3 

ต2.1  ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3 

ต2.2  ม.1/1    ม.1/2 

ต3.1  ม.1/1 

ต4.1  ม.1/1 

ต4.2  ม.1/1    ม.1/2 

 

รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)