วิทยาศาสตร์ ป.4

ภริดา เพ็ชรเล็ก

โรงเรียยนวัดไทรโกบ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องโครงสร้างของพืช

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืชแต่ละชนิดได้

2) เปรียบเทียบพืชที่มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกันและแตกต่างกันได้