เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภริดา เพ็ชรเล็ก

โรงเรียยนวัดไทรโกบ

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องโครงสร้างของพืช

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืชแต่ละชนิดได้

2) เปรียบเทียบพืชที่มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกันและแตกต่างกันได้