เคมีครูทราย

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอม วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม
และสัญลักษณ์ของธาตุ