แคลคูลัสเบื้องต้น (02-021-007)
ผู้สอน

สุดคนึง ณ ระนอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
แคลคูลัสเบื้องต้น (02-021-007)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21828

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์เบื้องต้น ปริพันธ์และการประยุกต์เบื้องต้น

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจฟังก์ชันและกราฟ และหาค่าลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้การหาอนุพันธ์และบทประยุกต์เบื้องต้น ปริพันธ์ และเทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.