เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แคลคูลัสเบื้องต้น (02-021-007)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดคนึง ณ ระนอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายรายวิชา

ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์เบื้องต้น ปริพันธ์และการประยุกต์เบื้องต้น

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจฟังก์ชันและกราฟ และหาค่าลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้การหาอนุพันธ์และบทประยุกต์เบื้องต้น ปริพันธ์ และเทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์เบื้องต้น