แคลคูลัสเบื้องต้น (02-021-007)

สุดคนึง ณ ระนอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์เบื้องต้น ปริพันธ์และการประยุกต์เบื้องต้น

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจฟังก์ชันและกราฟ และหาค่าลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้การหาอนุพันธ์และบทประยุกต์เบื้องต้น ปริพันธ์ และเทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์เบื้องต้น