สังคมศึกษา4 - 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อวิชา สังคมศึกษา4 เศรษฐศาสตร์