ระบำศรีวิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ธัญวรัตน์ ศรีระษา

วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ใบความรู้