มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนห้อง  ม.2/3  และ  ม.2/4