คณิตศาสตร์ทั่วไป (02-021-001)

สุดคนึง ณ ระนอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ฟังก์ชันพหุนาม ตรีโกณมิติ เอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์