เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ทั่วไป (02-021-001)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดคนึง ณ ระนอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายรายวิชา

ฟังก์ชันพหุนาม ตรีโกณมิติ เอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์