เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ทั่วไป (02-031-001)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดคนึง ณ ระนอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายรายวิชา

ประเภทของจำนวน ทักษะทางเลขคณิต เรขาคณิตและตรีโกณมิติ พื้นฐานเบื้องต้นทางพีชคณิต เศษส่วนย่อย เลขชี้กำลังและกรณฑ์ สมการเชิงเส้นและกราฟ เซต เมทริกซ์ และการประยุกต์