คณิตศาสตร์ทั่วไป (02-031-001)

สุดคนึง ณ ระนอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ประเภทของจำนวน ทักษะทางเลขคณิต เรขาคณิตและตรีโกณมิติ พื้นฐานเบื้องต้นทางพีชคณิต เศษส่วนย่อย เลขชี้กำลังและกรณฑ์ สมการเชิงเส้นและกราฟ เซต เมทริกซ์ และการประยุกต์