ภาษาไทย กลุ่ม AMI

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย