มัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   รายวิชาเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน