มัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   รายวิชาเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน