เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-341 Service Industry Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะของอุตสาหกรรมบริการ ความหมายและความสําคัญของการบริการ บทบาทและประเภทของการบริการ การเลือกตลาดเป้าหมายและกําหนดกลยุทธ์ การประเมินผลและควบคุม การดําเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจการบริการ การตลาดสําหรับสินค้าบริการ ส่วนผสมทางการตลาดสําหรับสินคาบริการ การเงิน การบัญชี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหกรรมบริการ

Characteristics of service industry; meaning, significance, roles and types of services; selection of target market and marketing strategy formulation; evaluation techniques and control; service business developmentoperation; service product marketing and marketing mix; finance; accounting; human resource managementfor the service industry