เครื่องรับโทรทัศน์ 2105-2011 (5)

คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องรับโทรทัศน์ 2105-2011 (5)