มัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  มัคคุเทศก์น้อย