เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

๒. มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

๓. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

๒. พัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World WideWeb) การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปหรือพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมอื่น ๆ การติดตั้งการบำรุงรักษาระบบ และจัดทำคู่มือ กรณีศึกษา