เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 3204-2102

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

๒. มีทักษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

๓. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ

๒. สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว ประเภทและชนิดของไฟล์ภาพแบบ Bitmap ภาพ แบบ Vectorหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว การเลือกใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การนำเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ กรณีศึกษา