ผู้สอน
เจษฎา วาเจ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 3204-2102


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21881

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

๒. มีทักษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์

๓. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ

๒. สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว ประเภทและชนิดของไฟล์ภาพแบบ Bitmap ภาพ แบบ Vectorหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว การเลือกใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การนำเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ กรณีศึกษา