มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ทักษะทางภาษา

2.การสนทนา

3.หลักภาษา

4.ศัพท์