Classroom Management (AC)

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้นำทางวิชาการ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างวินัยในการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม และมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างบรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ชั้นเรียนในประเทศไทยและอาเซียน การจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดระบบสารสนเทศ