การสื่อสารและการนำเสนอ ม.1/11

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารและการนำเสนอ ม.1