ปวส.2 คธ.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 3204-2104 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา