ปวส.1/2 คธ. วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้น ชนิดของงานวิจัย ข้อมูลและตัวแปร เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานข้อมูล