การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓๒๐๔-๒๐๐๗
ผู้สอน

เจษฎา วาเจ๊ะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓๒๐๔-๒๐๐๗

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21917

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๒. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๓. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

๔. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
๒. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูลชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.