การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓๒๐๔-๒๐๐๗

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๒. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๓. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

๔. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
๒. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูลชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา