เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

M2 Fundamentals of English

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา และทำความเข้าใจในโครงสร้าง และหลักการใช้เกี่ยวกับ Present Continuous Tense, Past Continuous Tense, Present Perfect Tense, Past Perfect Tense, Subjects - Verb Agreement

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการปฏิบัติ การเรียนแบบร่วมมือ โครงงาน กระบวนการกลุ่ม และการคิดวิเคราะห์


อ22102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2