เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

อ 22101         ภาษาอังกฤษ                                                    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                                 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                     ภาคเรียนที่ 1           เวลา    60     ชั่วโมง

 

 

                                ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง    คำขอร้อง ให้คำแนะนำ       คำชี้แจง และคำอธิบายง่าย ๆ จากเรื่องที่ฟังและอ่าน     อ่านอออกเสียง   ข้อความ   ประโยค   บทสนทนา   บทร้อยกรองสั้น ๆ    พร้อมทั้งเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย      ใช้ภาษาอังกฤษสนทนา    แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราว  สถานการณ์และข่าวต่างๆ  ที่อยู่ในความสนใจของชุมชน พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    พูดแสดงความต้องการพร้อมทั้งตอบรับ ปฏิเสธโดยใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาททางสังคม     ถูกต้องตามกาลเทศะ    พูดและเขียนจากข้อมูลที่ได้ฟัง และอ่านทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเป็นถ้อยคำของตนเอง  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน     อ่าน   เลือกหัวเรื่อง    บอกรายละเอียด   ค้นคว้า  รวบรวม   และสรุปใจความสำคัญ   แสดงความคิดเห็น   พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ      เข้าร่วม  อธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวันสำคัญ เทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมของไทย    

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ   ใฝ่เรียนรู้   มีวินัยและความมุ่งมั่นในการทำงานและ

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

ตัวชี้วัด

1.1   ม 2/1 ,  ม 2/2  ,  ม 2/3  ,  ม 2/4            

1.2   ม 2/1 ,  ม 2/2  ,  ม 2/3  ,  ม 2/4 , ม 2/5  

1.3   ม 2/1 ,  ม 2/2  ,  ม 2/3 

ต 2.1   ม 2/1 ,  ม 2/2  ,  ม 2/3 

ต 2.2   ม 2/1 ,  ม 2/2  

ต 3.1   ม 2/1

ต 4.1   ม 2/1     

ต 4.2   ม 2/1 ,  ม 2/2  

รวม  21  ตัวชี้วัด