ผู้สอน
นิภาพร เรืองคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21920

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาค21102ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เวลา 60 ชั่วโมง
จำนวน 1.5หน่วยกิตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2558 วิชาคณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้
เศษส่วนและทศนิยมการเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การตรวจคำตอบ ความสมเหตุสมผลที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและทศนิยม ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่วนและทศนิยม
การประมาณค่าการประมาณค่าของจำนวน
รูปเรขาคณิตสามมิติ
การมองภาพเรขาคณิตด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน การสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปลูกบาศก์สมการตัวแปรเดียวดีกรีหนึ่ง
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้โจทย์ปัญหา โดยการแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน หาคำตอบโดยการลองแทนค่าตัวแปร
กราฟเส้นตรงในระบบพิกัดฉาก วิเคราะห์ลักษณะของกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองกลุ่ม
โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์